1 Informacje ogólne

 1. Strona internetowa, działająca pod adresem www.zasadybystrychdziewczyn.pl dalej: Portal], należy do New Marketing Consulting z siedzibą w Łomiankach, ul. Aleksandra Fredry 5, kod pocztowy 05-092, zarejestrowaną jako podatnik podatku od produktów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 5262233825, numer REG0N: 141717409, [zwanej dalej: Sprzedawcą],

  Adres korespondencyjny:
  tel.: +48 600234777,
  e-mail: kontakt@nmconsulting.pl,
  listownie: New Marketing Consulting,
  ul. Aleksandra Fredry 5, 05-092 Łomianki.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z Portalu, w tym składania zamówień oraz sprzedaży produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin udostępniony jest Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.zasadybystrychdziewczyn.pl w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy i w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 4. Na podstawie stosownych porozumień, w ramach Strony sprzedawca może zapewnić Klientom możliwość dostępu do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty, obowiązujące w ramach ich serwisów.
 5. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Portalu, w tym składania zamówień niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnej skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub w wersjach nowszych, z włączoną obsługą plików ‘cookies’: Internet Explorer 11; Firefox 35.0.1; Safari 8.0.3; Google Chrome 40.0.2214; Opera 27.0.1689).
 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Definicje:
  Regulamin – niniejszy Regulamin.
  Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mająca zdolność prawą, dokonująca zakupów w Kiosku lub korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
  Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Konto – elektroniczny zbiór informacji zawierających dane Klienta umożliwiający składanie zamówień na produkty.
  Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
  Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Strony na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin.
  Polityka Prywatności – szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę, dostępne pod dedykowanym linkiem – z poziomu głównej strony Portalu.

2 Warunki składania zamówienia I OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Portal prowadzi sprzedaż książki „Not Your Mother’s Rules czyli Słynne Zasady Bystrych Dziewczyn” w wersji e-book za pośrednictwem strony internetowej www.zasadybystrychdziewczyn.pl.
 2. Zakupów na stronie może dokonywać Klient będący osobą fizyczną pełnoletnią, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale mająca zdolność prawą.
 3. Złożenie zamówienia na produkt oferowany w Portalu jest możliwe poprzez dokonanie wszystkich niezbędnych kroków do złożenia zamówienia bez rejestracji;
 4. Złożenie zamówienia wymaga wypełnienia interaktywnego formularza wyświetlonego na stronie Portalu po dokonaniu wyboru produktu oferowanego przez Portal, w tym: podania danych oznaczonych w formularzu jako wymagane;
  zaakceptowania niniejszego Regulaminu – poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ramach formularza.
 5. Dane osobowe Klienta podawane w ramach wykonywania Regulaminu (np. podawane przy zakładaniu Konta) są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Zaakceptowany Regulamin stanowi prawną podstawę przetwarzania danych osobowych Klienta. O zakresie i celu przetwarzania Klient jest informowany przy podawaniu danych osobowych oraz w Polityce Prywatności. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak aby Klient mógł zarejestrować się na stronie Portalu, a także składać zamówienia jak również aby jego zamówienia mogły być realizowane wymagane jest podanie wskazanych danych osobowych celem realizacji usługi/umowy.
 6. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Klient podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Sprzedawcy.
 7. Klient zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa posiadanych haseł i Kont przed dostępem osób nieuprawnionych.
 8. Zamawianie produktu oferowanego na Portalu wiąże się z obowiązkiem uiszczenia zapłaty, w związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na opis produktu oraz kosztu jego zakupu.
 9. Informacje o produkcie zamieszczonym na stronie Portalu, w tym jego opisu i ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Dokonując zamówienia Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamawianych przez niego produktów.

3. Informacje o produktach oraz cena produktu

 1. Produkt znajdujący się w ofercie Portalu:
  jest fabrycznie nowy,
  jest dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  posiada wymagane zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Ceny podawane na Portalu przy produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktu znajdującego się w ofercie Portalu, wprowadzenia nowych produktów do oferty Portalu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Portalu oraz wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie powyższych zmian, w tym nie ma wpływu na ceny, po jakich klient nabył zamówione produkty.

5. Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłata za zamówiony produkt/y może być dokonana poprzez elektroniczny system płatności „Przelewy 24” dostępny na stronie Portalu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłynięcie należnej kwoty na konto bankowe Portalu.
 3. Szczegóły dotyczące obsługi płatności, bezpieczeństwa w transakcji (w tym regulaminy serwisów rozliczeniowych) dostępne są na stronach internetowych serwisów pośredniczących w realizacji płatności.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie (data zapłaty).
 5. W przypadku rezygnacji z całego zamówienia lub jego części, jeżeli Klient dokonał już zapłaty, Portal zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku wyrażenia zgody na częściową realizację zamówienia). Portal dokona zwrotu należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Portalu przez Klienta o rezygnacji z całego bądź z części zamówienia. Portal dokona zwrotu należności przelewem bankowym na numer konta Klienta, z którego nastąpiła zapłata za zamówione produkty.
 6. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu zakupowego, pomiędzy Portalem a Klientem prowadzona jest korespondencja e-mailowa na adres Portalu podany w niniejszym Regulaminie.